4Faces 4Faces

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH 4Faces

02 SIERPIEŃ 2017

SŁOWNIK POJĘĆ:

Użyte w niniejszym Regulaminie (dalej: „Regulamin”) terminy, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

 

Wydawca – OTCF Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Grottgera 30, 32-020 Wieliczka, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000555276 prowadzonego przez Wydział XII Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, wysokość kapitału zakładowego 7 384 500,00 złotych (wpłacony w całości), NIP: 945-19-78-451, będąca wydawcą Karty Podarunkowej.

Nabywca – osoba, która otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w wysokości równej kwocie zasilenia Karty Podarunkowej.

Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy na okaziciela wydawany przez Wydawcę, upoważniający do dokonania zakupu Towarów w Salonach 4Faces do wartości limitu kwotowego ustalonego zgodnie z wolą Nabywcy. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą.

Kolejna Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy na okaziciela wydawany przez Wydawcę Użytkownikowi w przypadku, w którym wartość zakupionych przez Użytkownika Towarów będzie niższa od bieżącej wartości środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej. Kolejna Karta Podarunkowa uprawnia Użytkownika do wykorzystania pozostałej kwoty środków pieniężnych (równej różnicy wartości zakupionych Towarów i wartości środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej) w okresie ważności Karty Podarunkowej.

Salon 4Faces – placówka handlowa należąca do sieci sprzedaży marki 4Faces, położona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Aktualna lista placówek dostępna jest na stronie internetowej: www.4faces.com.pl. Zmiana wykazu placówek handlowych może być dokonywana przez Wydawcę poprzez umieszczenie zmienionego wykazu placówek na stronie internetowej: www.4faces.com.pl.

Użytkownik – Nabywca, lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej lub Kolejnej Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Salonie 4Faces.

Towary – towary handlowe znajdujące się w bieżącej ofercie Wydawcy w Salonie 4Faces.

 

1.Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty Podarunkowej oraz Kolejnej Karty Podarunkowej.

2.Karta Podarunkowa uprawnia Użytkownika do uzyskania od Wydawcy świadczenia w postaci Towarów, do wartości nie przekraczającej aktualnej wartości Karty Podarunkowej.

3.Wartość początkowa Karty Podarunkowej jest określana przy nabyciu Karty Podarunkowej i odpowiada kwocie zapłaconej przez Nabywcę z tytułu nabycia Karty Podarunkowej.

4.Nabycie Karty Podarunkowej oraz jej wartość początkowa zostaną każdorazowo potwierdzone przez Wydawcę pisemnym, niefiskalnym pokwitowaniem, nie stanowiącym faktury VAT. Wydanie Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.

5.Nabywca, z tytułu nabycia Karty Podarunkowej, jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wydawcy kwoty równej wartości nabywanej przez siebie Karty Podarunkowej najpóźniej w chwili otrzymania Karty Podarunkowej od Wydawcy.

6.Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Salonach 4Faces na zasadach określonych w Regulaminie.

7.Wydawca przyjmie do realizacji wyłącznie nieuszkodzone Karty Podarunkowe, z nieprzekroczonym terminem ważności, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem.

8.Nabywca uprawniony jest do realizacji Karty Podarunkowej do wartości ustalonego limitu w Salonach 4Faces w okresie ważności Karty Podarunkowej.

9.Karta Podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę w całości lub w części.

10.Nabycie Karty Podarunkowej jest możliwe wyłącznie w Salonach 4Faces.

11.Karta Podarunkowa może być wykorzystana wyłącznie w Salonach 4Faces.

12.Z zastrzeżeniem pkt. 17 Regulaminu, Karta Podarunkowa ważna jest przez kolejne 12 miesięcy od dnia aktywacji Karty Podarunkowej.

13.Dniem aktywacji Karty Podarunkowej, o którym mowa w pkt. 12, jest dzień wydania Karty Podarunkowej Nabywcy, co oznacza że od tego dnia Nabywca i każdy następny posiadacz Karty (Użytkownik) może realizować prawo, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.

14.Po przekroczeniu terminu ważności Karty Podarunkowej staje się ona nieważna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów w Salonach 4Faces. Niewykorzystana kwota, która pozostanie na Karcie Podarunkowej nie podlega zwrotowi i nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń wobec Wydawcy.

15.Termin ważności oraz saldo Karty Podarunkowej można sprawdzić w każdym Salonie 4Faces.

16.W przypadku, w którym wartość zakupionych przez Użytkownika Towarów będzie niższa od bieżącej wartości środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej, Użytkownik pozostawi Kartę Podarunkową w Salonie 4Faces, w którym dokonuje nabycia Towarów, w zamian Użytkownik otrzyma Kolejną Kartę Podarunkową odpowiadającą różnicy pomiędzy środkami wydatkowanymi a zgromadzonymi na Karcie Podarunkowej. W powyższej sytuacji, Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do otrzymania w formie gotówkowej różnicy środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej i środków wydatkowanych. Kolejna Karta Podarunkowa jest ważna przez okres ważności Karty Podarunkowej, zgodnie z postanowieniami pkt. 12.

17.W przypadku, w którym wartość zakupionych przez Użytkownika Towarów będzie wyższa od bieżącej wartości środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej, Użytkownik wykorzysta środki zgromadzone na Karcie Podarunkowej w całości i uiści różnicę w formie wybranej: gotówkowej, przy wykorzystaniu karty płatniczej lub karty kredytowej.

18.Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Podarunkowej przechodzi na Nabywcę z chwilą wydania mu Karty Podarunkowej.

19.Karta Podarunkowa nie podlega wymianie w przypadku jej utraty, kradzieży czy uszkodzenia. W przypadku utraty (lub uszkodzenia) Kart Podarunkowych po ich wydaniu Nabywcy z przyczyn nie zawinionych przez Wydawcę, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu. Karta podarunkowa nie podlega zwrotowi, a to zgodnie z Regulaminem zwrotu i wymiany towarów sklepach stacjonarnych 4Faces.

20.Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowanie świadczenia, o którym mowa w pkt. 2, do rąk osoby nieuprawnionej (w szczególności osoby, która bezprawnie weszła w posiadanie Karty Podarunkowej), jeżeli osoba ta przedstawi mu Kartę Podarunkową. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której Wydawca wiedział o tym, że spełnia świadczenie do rąk osoby nieuprawnionej.

21.Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:

a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
b.braku środków na Karcie Podarunkowej,
c.braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na niej zapisanych,
d.posługiwania się sfałszowaną Kartą Podarunkową, tj. niezgodną z dostarczonym wzorem lub nie posiadającą stosowanych przez Wydawcę zabezpieczeń.

22.Wszelkie reklamacje związane z Kartą Podarunkową będą rozpatrywane przez Wydawcę w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika w dowolnym Sklepie 4F, bądź przesłania jej na następujący adres Wydawcy: OTCF S.A. Dział Wsparcia Detalicznego, ul. Grottgera 30, 32-020 Wieliczka.

23.W przypadku reklamacji dotyczącej Karty Podarunkowej uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację, Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Wydawcy reklamowanej Karty Podarunkowej. W sytuacji, gdy mimo uszkodzenia Karty, będzie możliwe na podstawie numeru Karty ustalenie przez Wydawcę informacji o aktualnej wartości nominalnej Karty Podarunkowej, Użytkownik będzie uprawniony do otrzymania, w zamian za zwrot Karty uszkodzonej, Kolejnej Karty Podarunkowej o wartości nominalnej odpowiadającej aktualnej wartości nominalnej uszkodzonej Karty Podarunkowej. Okres ważności Kolejnej Karty Podarunkowej, wydanej przez Wydawcę będzie równy okresowi ważności obowiązującemu dla uszkodzonej Karty Podarunkowej.

24.Towary nabyte w Salonie 4Faces z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi zgodnie z polityką zwrotu Towarów obowiązującą w Salonach 4Faces, która jest przedmiotem odrębnych regulacji Wydawcy. Towary objęte promocjami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi nabyte w Salonie 4Faces z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi na zasadach określonych w regulaminie danej promocji lub oferty.

25.Dopuszczone przez Wydawcę zwroty Towarów, o których mowa w pkt. 24, będą realizowane w ten sposób, że Wydawca przekaże Użytkownikowi Kolejną Kartę Podarunkową opiewającą na kwotę stanowiącą równowartość ceny zakupu zwracanego Towaru. W opisanym przypadkach posiadaczowi Karty Podarunkowej nie przysługuje zwrot ceny Towaru w innej formie. Szczegółowe zasady zwrotu lub wymiany Towarów określa Regulamin zwrotu i wymiany towarów w sklepach stacjonarnych 4Faces dostępny pod adresem: www.4faces.com.pl oraz w Salonach 4Faces

26.Postanowień pkt. 24 i 25 nie stosuje się do zwrotu Towarów w wykonaniu uprawnień wynikających z wad Towarów lub ich niezgodności z umową sprzedaży, które będą rozpatrywane na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

27.Postanowienia Regulaminu odnoszące się do Karty Podarunkowej, stosowane są w sposób odpowiedni do Kolejnej Karty Podarunkowej wydanej zgodnie z Regulaminem.

28.Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.4faces.com.pl oraz w salonach 4Faces. Na żądanie Użytkownika Wydawca przekaże Użytkownikowi treść Regulaminu w formie pisemnej.

29.Do wszelkich spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

30.Wydawca może wstrzymać lub zaniechać wydawania Kart Podarunkowych poprzez opublikowanie takiej decyzji na stronie internetowej www.4faces.com.pl

31.Wydawca zastrzega sobie także prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Wydawca udostępni zmieniony Regulamin zarówno Salonach 4Faces oraz na stronie internetowej: www.4faces.com.pl. Zmieniony Regulamin, nie będzie dotyczył Kart Podarunkowych, wydanych do dnia zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej: www.4f.com.pl

32.Regulamin obowiązuje od dnia 02.08.2017